katalog firm
Strona g?wna Poradnik Organizacja wesela Zadbaj o zaplecze swojej imprezy
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:98. Error 9: Invalid character
Zadbaj o zaplecze swojej imprezy
Wpisany przez Natalia Wo?niak   
poniedziałek, 16 sierpnia 2010 22:20

Organizacja_wesela

Internet to niewyczerpana kopalnia r?nego rodzaju artyku?w i publikacji, wspomagaj?cych planowanie tego najwa?niejszego dnia w ?yciu - ?lubu i wesela.
W ca?ym weselnym rozgardiaszu wa?ne jest tak naprawd? to, aby w ferworze walki i nerww nie zapomnie?, ?e ?lub ma by? przyjemn? i wznios?? chwil?, a nie sp?dzaj?cym sen z powiek wydarzeniem. Je?eli spodziewasz si? wielu go?ci, warto zastanowi? si? czy zaanga?owanie przyjaci? w logistyk? i organizacj? ca?ego przedsi?wzi?cia nie jest dobrym pomys?em. Jako przyszli Pan i Panna M?oda mo?ecie spodziewa? si? wielu trudnych decyzji zwi?zanych z organizacj? tej imprezy. Czasem warto skorzysta? z pomocy i do?wiadczenia osb, ktre ju? przechodzi?y t? drog?. Nie zawsze zaborcza mama i narzucaj?ca zdanie te?ciowa chce koniecznie twojej zag?ady i zrujnowania dnia waszego ?lubu. Wiele istotnych kwestii bardzo cz?sto ucieka m?odej parze podczas planowania ?lubu. Wesele wymaga zorganizowania co najmniej kilku praktycznych, ale jak?e istotnych spraw, ktre wp?yn? znacz?co na poczucie komfortu twoich go?ci. Nie ma co ukrywa?, ?e powodzenie imprezy zale?y od zadowolenia go?ci. I tutaj wiadomo, wszystkim dogodzi? si? nie da. Jednak mo?na wp?yn?? znacz?co na dobre samopoczucie go?ci.
Decyduje o tym na przyk?ad u?o?enie sto?w, do ktrych go?cie zasi?d? do wsplnej biesiady. Mamy wachlarz mo?liwo?ci, mo?emy zrobi? kilkuosobowe stoliki, lub tzw. podkow?, albo kilka rz?dw stolikw. Pewnie nie ma najlepszego sposobu. Nale?y pami?ta?, ?e go?cie powinni by? mo?liwie jak najbli?ej siebie, by wsplnie integrowa? si? podczas uroczysto?ci. Ka?da restauracja proponuje w?asne rozwi?zanie, ale pami?tajcie, to wy decydujecie i macie pe?ne prawo zaanga?owa? dom weselny lub restauracj?, by przystawali si? do Waszych wymaga?. W ko?cu p?acicie za to wcale nie ma?a sum?.
kateczki-dla-go?ci

Dobrym pomys?em jest te? wykorzystanie imiennych karteczek jak i pozostawienie go?ciom swobodnego wyboru miejsca. Ka?de rozwi?zanie sprawdza si? w zale?no?ci od tego jakich i ilu go?ci spodziewamy si? podczas przyj?cia. Znam wiele historii rozczarowanych weselnikw, ktrzy nie znaj?c nikogo usiedli w ostatnim wolnym miejscu, w?rd starszych ludzi, z ktrymi nie ??czy?y ich absolutnie ?adne tematy. Je?eli wiesz, ?e nie dasz rady dopilnowa?, by wszyscy mi?li w?a?ciwe towarzystwo u swego boku, a trudno tego dokona? przy ogromnej liczbie go?ci, wybr jest prosty przygotowujemy bileciki. Planujesz ma?e wesele dla najbli?szej rodziny, pozwl by go?cie sami si? usadowili.

Parking. Ta sprawa umyka naszym m?odym organizatorom zdecydowanie za cz?sto. Pojemno?? sali nie zawsze odzwierciedla ilo?? miejsc parkingowych. Zw?aszcza, gdy decydujesz si? przyj?cia, do ktrego wszyscy b?d? doje?d?a? samochodem, pami?taj by sprawdzi? ilo?? miejsc parkingowych. Pozwoli unikn?? to wiele konfliktw ju? na pocz?tku imprezy. Skoro jeste?my ju? przy transporcie. Czy pomy?la?e? ju? o go?ciach, ktrzy nie posiadaj? w?asnych samochodw, a do domu weselnego, ktry wybra?e? jest odleg?o?? niemo?liwa do przebycia jej piechot?? Wiadomo, je?li fundusze pozwalaj? mo?na wynaj?? autokar i problem rozwi?zuje si? samodzielnie. Kiedy bud?et nie pozwala, wystarczy zwrci? si? o pomoc do kolegi, znajomego, ktry dysponuje wi?kszym samochodem. Zawsze kto? taki si? znajdzie, zwrot pieni?dzy za benzyn? i weselna wdk? z regu?y rozwi?zuje spraw?.
Organizacja_wesela
Internet to niewyczerpana kopalnia r?nego rodzaju artyku?w i publikacji, wspomagaj?cych planowanie tego najwa?niejszego dnia w ?yciu - ?lubu i wesela.
W chwilach emocji i podczas samej ceremonii ?lubnej trudno przypilnowa? ka?dego szczeg?u, a przecie? najdrobniejsze niepowodzenie mo?e zepsu? tak skrupulatnie planowane wydarzenie. Przygotujcie si? na ka?d? okazj?. Znam przypadek, w ktrym zepsu? si? samochd parze m?odej. I jak na z?o?? nie by?o zast?pczego. W rezultacie jeden z go?ci po?wi?ci? swoich pasa?erw, wysadzaj?c ich w do?? du?ej odleg?o?ci od ko?cio?a i dowiz? par? m?od? na czas. Wiadomo, samochody jak ka?da inna maszyna, mog? si? po prostu zepsu?. A co je?li jest to samochd, ktrym cukiernik wiezie weselny tort? W takiej sytuacji kolega z samochodem przygotowanym do drogi mo?e uratowa? dobr? zabaw?. Zadbaj o to by mie? chocia? jednego nadaj?cego si? drogi weselnika, ktry pomo?e Ci szybko naprawi? wpadki. Bo nie da si? ich unikn??. Zdarzaj? si? na ka?dym weselu i pytanie tylko jak dobrze si? przygotujesz do tego, by szybko je naprawi?.
A teraz najdziwniejsza historia powielana na wi?kszo?ci imprez w jakich uczestniczy?am jako go??. W kulminacyjnym momencie toastu wznosz?cy go ?wiadek, w?rd wiwatw i oklaskw, speszony t? zach?t? gubi w?tek, zaczyna niewyra?nie mamrota? pod nosem albo, co jeszcze gorsze, ?eby nie zamilkn??, zaczyna opowiada? r?ne historyjki z ?ycia Pana M?odego. Zazwyczaj cz??? z nich nie powinna zdecydowanie ujrze? ?wiat?a dziennego. Jak tego unikn??? Porozmawiaj ze swoim ?wiadkiem i popro? by przygotowa? sobie jaka? przemow?. Nie ma nic eleganckiego w tym, ?e ?wiadek wyci?gnie ze swojej kieszeni notatk?, a na ktrej znajdzie przemy?lane wcze?niej i dobrze dobrane s?owa z ?yczeniami dla m?odej pary.
Organizacja_wesela

Zabezpieczenie wesela od strony organizacyjnej jest gwarantem sukcesu. Dopiero zabezpieczenie logistyki i organizacji ca?ego, tak zwanego zaplecza pozwoli w pe?ni odczu? rado?? - tak M?odej Parze jak i wszystkim zaproszonym go?ciom weselnym. Dopiero po zagwarantowaniu tych podstawowych potrzeb mo?emy my?le? o dobrej zabawie dla wszystkich. Ostatecznie ka?dy z go?ci preferuje inn? zabaw?, ci??ko jest zadowoli? ka?dego, wi?c przy bardzo du?ej liczbie go?ci weselnych gra toczy si? nie o to, ?eby wszystkich uszcz??liwi?, ale ?eby ?aden z go?ci opuszczaj?c weselne przyj?cie nie czu? si? w ?aden sposb pomini?ty czy zawiedziony. Chodzi to o tak podstawowe kwestie jak gusta muzyczne, czy cho?by rodzaj potraw. Niedobrze by?oby zapomnie?, ?e kilkoro z go?ci jest wegetarianami, podczas gdy na stole krluj? dania mi?sne. Takie cz?sto pomijane drobiazgi stanowi? spor? cz??? ka?dego przyj?cia i dopiero tutaj przychodz? z pomoc? popularne poradniki czy strony internetowe. Maj? racj? ich autorzy, pisz?c mas? porad o przygotowaniu sali, przymierzaniu stroju czy konwencjach podejmowania go?ci. Jednak w tym ca?ym zamieszaniu tak straszliwie ?atwo jest zapomnie? o podstawowych warunkach dobrej zabawy.