katalog firm
Strona g?ówna Poradnik Organizacja wesela Nieszablonowo znaczy dobrze
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:98. Error 9: Invalid character
Nieszablonowo znaczy dobrze
Wpisany przez Natalia Wo?niak   
środa, 25 sierpnia 2010 23:09

Kamerzysta

    Cz?sto M?oda Para zastanawia si? nad tym, co zrobi?, ?eby w?a?nie ich wesele by?o najbardziej wyj?tkowe. Takie zadanie wcale nie jest proste. Tym bardziej, ?e ka?da z imprez weselnych ma swoj? w?asn? charakterystyk? podyktowan? przez miejsce i czas uroczysto?ci. Na to nak?adaj? si? ró?nice w gustach poszczególnych go?ci weselnych, a nawet pomi?dzy Pann? i Panem M?odym. Wszystko to nale?y uwzgl?dni? planuj?c wesele. Cz?sto, aby zapewni? sobie niepowtarzalny klimat uroczysto?ci M?oda Para si?ga po sprawdzony sposób jakim jest przyj?cie okre?lonej konwencji imprezy. Najcz??ciej wzoruje si? ?luby na uroczysto?ciach z pierwszej po?owy dwudziestego stulecia, szczególnie za? z okresu dwudziestolecia mi?dzywojennego.
 Nierzadko jednak przez mniejsze lub wi?ksze b??dy pi?kna idea konwencji maleje i staje si? w?asn? karykatur?, bo na przyk?ad go?cie s? niedoinformowani, albo te? M?oda Para podje?d?a na wesele w nowoczesnej limuzynie. Zazwyczaj mieszanie ró?nych konwencji prowadzi do powstania chaosu i wielkiej bieganiny. Warto wi?c, je?li zdecydujemy si? na konkretny klimat, trzyma? si? tego pomys?u za wszelk? cen?. Zdecydowanym utrudnieniem, które przek?ada si? równie? na do?? wyra?ny wzrost kosztów organizacji imprezy, jest zaproszenie równie? osób z dzie?mi. Z jednej strony unikn?? takiej sytuacji do?? trudno, z drugiej, jest to doskona?a okoliczno??, któr? mo?na wykorzysta? w ró?ny sposób. Dla pociech jednak najlepiej by?oby, gdyby ich cz??? imprezy toczy?a si? niejako obok g?ównego nurtu uroczysto?ci. Mo?na w tym celu wystawi? oddzielny stolik dla dzieci, gdzie przeszkolony animator zajmie nasze pociechy zabaw?. Dzieciakom daje to niewypowiedzian? frajd?, rodzicom spokój i swobod?. Jest to z jednej strony metoda na zapewnienie najm?odszym bezpiecze?stwa a z drugiej strony, taki sposób organizacji dobrze ?wiadczy o gospodarzach, a sama impreza staje si? bardziej swobodna, a do tego przyjemniejsza dla wszystkich uczestników - i tym starszych i tych m?odszych. Uroczysto?ci weselne utrzymane w jakiejkolwiek konwencji by? mo?e ograniczaj? w pewnym stopniu swobod?, ale dodaj? klimatycznego uroku prze?ywaniu tego niezwyk?ego dla M?odej Pary czasu. Warto wi?c zastanowi? si? nad czym? bardziej oryginalnym. Obecnie M?oda Para korzysta g?ównie pojazdów takich jak doro?ki, nowoczesne limuzyny albo stare, odrestaurowane samochody. Tymczasem trudno tylko ten jeden element uzna? ju? za jak?kolwiek konwencj?. Jest przecie? tyle wspania?ych, interesuj?cych okresów w historii, które mo?na przystosowa? do potrzeb konwencji weselnych. Zreszt? nie tylko to - coraz popularniejsze s? wesela pod go?ym niebem w gospodarstwach agroturystycznych. Po??czenie wesela z zapleczem kuchennym przez umieszczenie obu blisko znacznie u?atwia organizacj? ca?ej uroczysto?ci oraz redukuje koszty. Nie mo?na te? zaprzeczy?- taniec w ciep??, lipcow? noc pod chmurk?, albo jeszcze lepiej w ?wietle ksi??yca, ma niepowtarzalny urok. 
Zreszt? ilo?? konwencji jest ograniczona tylko i wy??cznie fantazj?, bo cz?sto bardziej wymy?lne klimaty okazuj? si? ta?sze ni? si? spodziewamy. Za ka?dym razem musimy jednak zadba? o to, ?eby ka?dy z go?ci móg? znale?? miejsce dla siebie. Je?li wi?kszo?? z naszych go?ci nie pali- spróbujmy wyznaczy? miejsce dla tych, którzzy spragnieni dymka nie mog? wytrzyma?. Nale?y jednak zrobi? to tak, aby palacze nie czuli si? zbytnio ograniczeni i odizolowani. Dobrze jest, je?li mog? oni ca?y czas widzie? i s?ysze? centrum uroczysto?ci, co pozwoli im ca?y czas czu? blisko?? pozosta?ych go?ci. Takie rozwi?zanie, je?li naprawd? potrzebne i przemy?lane, zapewni komfort wszystkim go?ciom - i palaczom, i tym, którzy nie maj? ochoty wdycha? dymu. W modzie s? te? wesela, na których na stole nie pojawia si? alkohol. Wówczas nale?y zadba? o to, ?eby nie pojawia? si? on te? pod sto?em. Niestety wi?kszo?? Polaków przywyk?a do imprez zakrapianych. Alternatyw? dla tego mo?e by? podanie ró?norodnych napojów oraz bezalkoholowych drinków, których atrakcyjny wygl?d i ?wietny smak zadowoli wszystkich. Pami?tajmy jednak, ?e sok pomara?czowy w takiej sytuacji to zdecydowanie za ma?o. Tu potrzebny jest nie tylko pomys?, ale tak?e specyficzne, cz?sto trudno osi?galne produkty. Dlatego przy organizowaniu uroczysto?ci weselnych bez alkoholu wygodnie, szybko i pewnie jest skorzysta? z pomocy do?wiadczonych firm  cateringowych, które za stosunkowo niewielkie pieni?dze przygotuj? wszystko, co tylko mo?emy wymy?li?. Specyfika przyzwyczaje? i gustów go?ci ma w du?ej mierze wp?yw na ostateczny kszta?t imprezy. Warto wi?c planuj?c uroczysto?ci, wzi?? pod uwag? to, ?e ka?dy go?? jest inny i musi mie? swoje miejsce na imprezie.
Zmieniony: wtorek, 08 lutego 2011 22:15