katalog firm
Strona g?wna Poradnik Obyczaje Zanim staniemy na ?lubnym kobiercu - Zar?czyny
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:98. Error 9: Invalid character
Zanim staniemy na ?lubnym kobiercu - Zar?czyny
Wpisany przez Magda   
sobota, 06 marca 2010 23:29

Zar?czyny s? rytua?em wywodz?cym si? ju? ze staro?ytno?ci i stanowi?y swego rodzaju uwie?czenie pertraktacji i ustale? pomi?dzy rodzinami przysz?ych ma??onkw. W zwi?zku z tym, i? kiedy? kobiety nie by?y samodzielne i podlega?y w?adzy m??czyzn, niezwykle wa?nym elementem zar?czyn by?o symboliczne przekazanie w?adzy ojca lub opiekuna panny w r?ce jej przysz?ego ma??onka. Chocia? w dzisiejszych czasach zwyczaj ten mo?e by? uznany za nieco archaiczny nadal jest powszechnie praktykowany, gdy? stanowi doskona?y pretekst do oficjalnego zapoznania si? rodzin przysz?ych ma??onkw (szczeglnie je?li rodziny te pochodz? z r?nych regionw Polski czy te? innych krajw) oraz poczynienia ustale? odno?nie ?lubu, poza tym ktra panna zrezygnowa?aby z zar?czynowego pier?cionka;)

Uroczysto?? zar?czyn odbywa si? najcz??ciej w domu przysz?ej Panny M?odej w takiej sytuacji oczywi?cie obowi?zuj? stroje oficjalne, a narzeczony niech si? nawet nie wa?y pokazywa? bez nar?cza bukietw dla wszystkich kobiet w domu i dobrego alkoholu dla przysz?ego te?cia:) Je?li jeste?cie mniej konserwatywni mo?ecie urz?dzi? przyj?cie zar?czynowe np. na pla?y przy d?wi?kach kuba?skiej muzyki w tle:)

A teraz o samym pier?cionku zar?czynowym...


Pierwsze pier?cionki zar?czynowe by?y prostymi ?elaznymi obr?czkami, z czasem jednak ?elazo zast?piono z?otem, a tak?e zacz?to przyozdabia? pier?cionki diamentami, ktre jako najtwardsze kamienie mia?y gwarantowa? trwa?o?? zwi?zku. Obecnie pier?cionki wykonuje si? rwnie? z innych materia?w, jednak za wzgl?du na to, ?e pier?cionek noszony jest przez ca?y okres narzecze?stwa, a cz?sto tak?e p?niej, preferuje si? zarwno metale jak i kamienie szlachetne, aby nie uleg? on zbyt szybko zniszczeniu.

Wybr kamienia mo?e stanowi? dla przysz?ego Pana M?odego spory problem, gdy? ju? od czasw staro?ytnych przypisuje si? im r?ne magiczne moce, dlatego je?li jego oblubienica jest nieco przes?dna najlepiej wybra? kamie? pasuj?cy do jej znaku zodiaku, tak wi?c dla:

Barana - diament, ktry zapewnia zwyci?stwo w mi?o?ci,
Byka szmaragd, zwany tak?e kamieniem zakochanych, symbol czu?o?ci i delikatno?ci uczu? w staro?ytnej Palestynie,
Bli?ni?t agat o barwie bia?o-r?owej, zwany tak?e kamieniem mi?o?ci, gdy? podarowany w pier?cionku zar?czynowym zapewnia trwa?e uczucie oraz oddala zdrad?,
Raka hiacynt, zrodzony (jak g?osi legenda) z krwi Wenus skaleczonej przez cier?,
Lwa oliwin, gwarantuj?cy harmoni? ma??e?sk?,
Panny jaspis, ktry zapewnia szcz??cie i powodzenie w ka?dej dziedzinie ?ycia,
Wagi per??, ktrej szlachetno?? i delikatno?? harmonizuje z charakterem osb spod tego znaku,
Strzelca ametyst, ktry utrwala mi?o?? ma??e?sk? i zgodnie z legend? przyozdabia? pier?cie? ?lubny Marii Panny,
Skorpiona - rubin, ktry symbolizuje nami?tn? mi?o??,
Kozioro?ca granat, ktry pobudza erotyczn? wyobra?ni?,
Wodnika szafir, uznawany za amulet zakochanych, gdy? chroni? przed wiaro?omstwem, a szczeglnie szafir gwia?dzisty, ktrego trzy przecinaj?ce si? linie symbolizowa?y trzy wielkie si?y: wiar?, nadziej? i przeznaczenie,
Ryb koral, ktry chroni przed zdrad? w ma??e?stwie.

Jeszcze jednym problemem przy wyborze pier?cionka jest niew?tpliwie dobranie odpowiedniego rozmiaru (szczeglnie je?li ma on by? niespodziank?), dlatego najlepiej wci?gn?? w spisek mam?, siostr? lub przyjaci?k? i w tej kwestii zasi?gn?? u nich porady.