katalog firm
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:98. Error 9: Invalid character
Szukamy kamerzysty
Wpisany przez Emil   
niedziela, 09 maja 2010 22:09

Kamerzysta

Dzie? ?lubu jest jednym z najpi?kniejszych dni w naszym ?yciu. Nic dziwnego, ?e chcemy zachow? go w pami?ci jak najd?uzej jest to mo?liwe. Z czasem jednak nasze wspomnienia ulatuj?, a obraz tego wydarzenia staje si? coraz bledszy.
Jest jednak na to rada. Dzi?ki dziewietnastowiecznemu wynalazkowi, kamerze filmowej, nasz ?lub mo?e zosta? zarejestrowany. Jest mnstwo powodw dla ktrych warto to zrobi?. Z pewno?cia film prawdziwiej odda atmosfer? wesela ni? pozowane zdj?cia. W?rd naszych go?ci zapewne znajd? si? osoby w podesz?ym wieku, czy b?d?ce w delegacji, ktre mimo szczerych ch?ci nie dotr? na ?lub. Dzi?ki filmowi b?dzie mo?na prze?y? ten dzie? rwnie? i z nimi.

W dzisiajszych czasach prawie w ka?dym domu znajduje si? kamera video, ktr? dokumentujemy wydarzenia z naszego ?ycia. ?lub jednak jest jedn? z tych okazji, kiedy nie chcemy ryzykowa? s?ab? jako?ci? nagrania. Dlatego najrozs?dniej post?pimy zatrudniaj?c osoby profesjonalnie zajmuj?ce si? wideofilmowaniem. W internecie mo?emy znale?? setki, a nawet tysi?ce og?osze? firm, indywidualnych kamerzystw dzia?aj?cych na naszym terenie. Ale jak z po?rd tych wszystkich ofert wybra? t? jedyn??

POSZUKIWANIA

Aby nie okaza?o si?, ?e wybrany przez nas video-operator nasz termin ma ju? zaj?ty, poszukiwania musimy rozpocz?? nie p?niej ni? rok przed dat? ?lubu. Dotyczy to przede wszystkim tych, ktrych termin ?lubu przypada w miesi?cach mi?dzy czerwcem a wrze?niem. Najlepszym chyba miejcem do rozpocz?cia poszukiwa? jest internet gdzie oprcz kilku s?w o firmie, danych kontaktowych mamy okazj? zobaczy? prbki wcze?niejszych prac. Z pomoc? przychodz? nam liczne portale ?lubne, na ktrych szybko wyszukamy interesuj?ce nas oferty. Gdy ju? wybierzemy i zdecydujemy si? na kontakt, prosz?c o przes?anie oferty, nie zapomnijmy poda? daty i miejsca ?lubu. Mo?emy tak?e napisa? jakie s? nasze oczekiwania.


PIERWSZE SPOTKANIE

Przed ostateczn? decyzj? o wyborze kamerzysty warto umwi? si? z nim na spotkanie. Osobi?cie b?dziemy mogli mu zada? nasze pytania a co wa?niejsze zobaczy? wcze?niej zrealizowane reporta?e. Szukamy przecie? do?wiadczonego operatora, ktry ca?o?c filmu wykona na wysokim poziomie, a nie tylko skrt filmowy umieszczany w internecie. Je?li jeszcze tego nie wiemy powinni?my zapyta? o koszty us?ugi i co otrzymujemy w ramach tej ceny. Przede wszystkim:

- Jak d?ugo kamerzysta b?dzie filmowa??
- Jaka b?dzie d?ugo?? gotowego materia?u? - W jakim formacie zostanie zapisany film(Avi, DVD, Blue-Ray)?
- Ile otrzymamy kopii?
- Czy dostaniemy oryginalne kasety?
- Czy mamy wp?yw na kszta?t filmu (dobr muzyki, wybr scen, w?asne pomys?y)?

Je?li jeste?my zadowoleni z przebiegu rozmowy mo?emy zarezerwowa? termin. Najcz??ciej odbywa si? to przez podpisanie umowy i wp?at? zaliczki. Chyba nie trzeba wspomina?, ?e umow? musimy uwa?nie przeczyta? ( przyk?adow? mo?na pobra? st?d). Wysoko?? pobieranej zaliczki jest r?na ale przewa?nie stanowi 20-30% warto?ci us?ugi.


ZANIM POWIEMY TAK

Kiedy znamy ju? szczeg?y przebiegu uroczysyo?ci za?lubin, jeszcze raz powinni?my si? spotka? z kamerzyst? by mu to wszytko przekaza?. Im bardziej szczeglowy plan otrzyma tym lepiej wykona swoj? prac?. Poinformujmy go, ktre z punktw programu s? dla nas najistotniejsze i musz? znale?? si? w filmie. Przygotujmy wa?ne adresy (domy mlodych, salon fryzjerski, ko?ci?, dom weselny, itp.) i przybli?one godziny naszego przybycia w te miejca. Powiedzmy o wszystkich atrakcjach (nawet tych niezapowiedzianych) by nic nie umkn??o jego uwadze.
Wtedy te? przekazujemy wszystkie materia?y archiwalne, ktre chcemy by znalaz?y si? w naszym filmie. Dzielimy si? pomys?ami, oddajemy wcze?niej wyselekcjonowan? muzyk?. Sam kamerzysta na pewno te? b?dzie mia? sporo pyta?. Mo?e prosi? o takie informacje jak: imiona najbli?szej rodziny, ?wiadkw, ksi?dza, nazwe zespo?u, dat? sesji plenerowej, itp.
Uff! Na szcz??cie wybrali?my fachowca, ktry zatroszczy si? o to by wszystkie niezb?dne informacje zosta?y mu przekazane i zapewni nam pi?kn? pami?tk? na ca?e ?ycie.