katalog firm
Strona g?wna Poradnik Prezenty Prezenty ?lubne
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:98. Error 9: Invalid character
Prezenty ?lubne
Wpisany przez Natalia Wo?niak   
wtorek, 08 lutego 2011 20:23
Kiedy otrzymujemy zaproszenie na ?lub zwykle zaczynamy si? zastanawia?, jaki prezent ?lubny b?dzie najbardziej odpowiedni dla m?odej pary. Dzieje si? tak dlatego, ?e w obecnych czasach na naszym rynku mnogo?? rzeczy, ktrymi mo?emy obdarowa? nowo?e?cw jest naprawd? wielka. Dlatego te? na samym pocz?tku powinni?my zdecydowa?, czy prezent, ktry chcemy kupi? ma nale?e? do grupy rzeczy praktycznych, czy te? ma by? ekstrawaganckim pomys?em, ktry nie b?dzie pe?ni? ?adnej praktycznej funkcji. Dlatego te? niezmiernie wa?ne jest, aby dok?adnie okre?li? jakie s? potrzeby i gust pa?stwa m?odych.
Zale?y to przede wszystkim od tego w jakim s? oni wieku. Inne rzeczy na now? drog? ?ycia bowiem b?d? potrzebowali ludzie m?odzi, ktrzy dopiero wchodz? w doros?e ?ycie, a inne ludzie dojrzali, ktrzy ju? dawno prowadz? samodzielnie w?asny dom. Wa?ny jest rwnie? gust i styl ?ycia jaki lubi? nowo?e?cy, nasz stopie? pokrewie?stwa i za?y?o?ci z nimi oraz zasb naszego portfela. Bowiem, zw?aszcza ten ostatni znacznie ogranicza mo?liwo?? naszego wyboru podarunku.
Prezenty ?lubne
Prezenty praktyczne wci?? zajmuj? bardzo wysokie miejsce w?rd podarunkw ?lubnych. Wynika to z oglnego prze?wiadczenia, ?e osoby zawieraj?ce zwi?zek ma??e?ski bardzo cz?sto rwnocze?nie wyprowadzaj? si? do w?asnego domu lub mieszkania i w zwi?zku z tym potrzebuj? masy rzeczy, ktre s? niezb?dne do normalnego funkcjonowania. Dlatego do typowych prezentw ?lubnych mo?emy zaliczy? sprz?t domowy z kategorii tak zwanego ma?ego AGD, czyli r?nego rodzaju odkurzacze, kuchenki mikrofalowe, tostery, roboty kuchenne. Rwnie popularne s? tak?e zestawy sztu?cw, serwisy obiadowe lub kawowe a tak?e komplety gustownej po?cieli lub r?cznikw, ktrych jak powszechnie wiadomo w ?adnym domu nie ma za du?o. Przed kupnem takiego praktycznego prezentu najlepiej jest jednak wypyta? innych go?ci co zamierzaj? kupi? pa?stwu m?odym lub nawet zapyta? samych zainteresowanych, co najbardziej chcieliby dosta? w prezencie. W ten sposb bowiem b?dziemy mieli pewno??, ?e nasz prezent przyniesie im zadowolenie i b?dzie im dobrze s?u?y? przez wiele lat.

Pi?kne pami?tki
Jakoprezent ?lubnymo?emy kupi? rwnie? rzeczy, ktre b?d? pi?kna ozdob? domu m?odej pary i na co dzie? b?d? przypomina?y o tym pi?knym i wa?nym dniu. Wybieraj?c tego typu prezent mamy wprost nieograniczone mo?liwo?ci wykazania si? w?asn? inwencj? i inicjatyw?. W zale?no?ci od tego jaki gust maja pa?stwo m?odzi mo?na im podarowa? pi?kny obraz lub reprodukcj? jakiego? znanego arcydzie?a, cenn? figurk? porcelanow?, pozytywk? lub kryszta?owy wazon. Takim prezentem mo?e by? tak?e elegancka lampa lub pi?kny kwiat doniczkowy, ktry na pewno b?dzie ozdob? ka?dego wn?trza, niezale?nie od tego w jakiej konwencji zosta?o one zaprojektowane. Doskona?ym prezentem ?lubnym mo?e by? tak?e ?adnie wydana ksi??ka lub album, do ktrego nowo?e?cy b?d? mogli wk?ada? swojenajpi?kniejsze zdj?ciaprzez wszystkie lata swojego wsplnego ?ycia.
Wyj?tkowa niespodzianka
Je?li jeste?my bardzo blisko zwi?zani z osobami, ktrym zamierzamy sprawi? prezent ?lubny oraz zasb naszego portfela na to pozwala, mo?emy sprawi? m?odej parze naprawd? zaskakuj?cy prezent, o ktrym b?d? pami?tali przez ca?e swoje ?ycie. Takim prezentem z pewno?ci? b?dzie podr? po?lubna, z ktrej niestety wi?kszo?? nowo po?lubionych par w dzisiejszych czasach rezygnuje. W zale?no?ci od tego, czy mo?emy na ten cel przeznaczy? kilkaset z?otych czy kilka tysi?cy mo?emy zafundowa? nowo?e?com weekend w luksusowym hotelu lub wakacje w egzotycznym kraju. Jednak?e zawsze b?dzie to czas, ktry b?d? mieli tylko dla siebie i zawsze b?d? go mile wspomina?.
Zatem je?li dostali?my zaproszenie na ?lub, to nie zwlekajmy z kupnem prezentu na ostatni? chwil?, bo wtedy mo?e si? okaza?, ?e taki kupowany pospiesznie prezent zupe?nie nie trafia w gust i potrzeby nowo?e?cw. Je?li jednak ju? si? tak stanie, ?e nie znale?li?my na to czasu, to znacznie lepszym wyj?ciem b?dzie po prostu podarowanie nowo?e?com bombonierki do ktrej do??czymy kopert? z pieni?dzy, ktre wykorzystaj? wed?ug w?asnego pomys?u.
Zmieniony: wtorek, 08 lutego 2011 22:42