katalog firm
BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:98. Error 9: Invalid character
Na znak mojej mi?o?ci
Wpisany przez Natalia Wo?niak   
czwartek, 16 września 2010 19:41
obr?czki_?lubne
Obr?czki to bardzo wa?ny element ?lubu. Sala, suknia,  potrawy, wszystko to jest wydarzeniem, natomiast obr?czka to symbol mi?o?ci i z?o?onej przysi?gi. Symbol ten towarzyszy nam przez wszystkie lata i dumnie nosimy go na palcu.

W wi?kszo?ci przypadków decyzje o tym jak ma wygl?da? stó?, jakie maj? by? potrawy, jakie kolory serwetek, a jakie balonów, jakie zaproszenia – to za akceptacj? narzeczonego – decyzja przysz?ej ma??onki. Ju? tak si? utar?o, ?e w kwestiach doboru kolorów i dodatków kobiety maj? r?k? zdecydowanie lepsz? ni? m??czy?ni. 

Mimo tego radz? Wam, aby decyzje o obr?czkach podj?? wspólnie. I Panna M?oda i Pan M?ody b?d? nosi? ten pier?cie? przez nast?pne lata i dobrzy by?o, aby cieszy?o obie pary oczu. Nie jest to do ko?ca oczywiste, poniewa? przed pierwsz? wojn? ?wiatow? tylko kobiety mia?y obowi?zek noszenia na palcu obr?czki ?lubnej, m??czy?ni mogli podj?? wybór z zgodny ze swoimi przekonaniami. Wracaj?c jednak do tematu zakupu obr?czek nale?y pami?ta? drogie panie, ?e nawet znaj?c dok?adny rozmiar palca narzeczonego, czasem mo?na wybra? ?le, a obr?czka b?dzie uwiera? i jej noszenie b?dzie po prostu niewygodne.

Modeli i propozycji sklepy jubilerskie maj? mnóstwo, katalogi jubilerów p?kaj? w szwach od propozycji. I tak, obr?czki mo?na kupi? za nawet dwie?cie z?otych, a z moich obserwacji wynika, ?e nie ma górnej granicy i ceny si?gaj? nawet kilkudziesi?ciu tysi?cy. 

obr?czki ze z?ota bia?ego i ?ó?tego
Do wyboru mamy klasyczne obr?czki z ?ó?tego z?ota, eleganckie proste, wybierane przez znakomit? wi?kszo??. Jednak firmy jubilerskie proponuj? równie? takie rozwi?zanie jak bia?e z?oto, platyna lub obr?czki wielobarwne, np. ??czenie bia?ego z?ota z ?ó?tym. Te ostatnie to bardzo ciekawa propozycja i zdecydowane odej?cie od standardowych obr?czek.

Brylanty. Du?o kobiet w dzisiejszych czasach decyduj? si? na to, aby na obr?czce znalaz? si? brylant lub kilka, dodaj?c uroku pier?cieniowi. Obr?czki wysadzane s? pi?knymi kamieniami, które uszlachetniaj? nasze z?oto lub platyn?. Ta wersja przeznaczona jest g?ównie dla osób, które nie martwi? si? o swoje portfele, poniewa? za jeden ma?y  brylant w pier?cionku trzeba s?ono zap?aci?.

Dwukolorowe pier?cionki bij? obecnie rekordy popularno?ci, zmieszanie z?ota ?ó?tego i bia?ego to bardzo wdzi?czna propozycja dla przysz?ych ma??onków. Na pewno wyró?nia proste i jednokolorowe obr?czki, s? bardzo oryginalne i urokliwe.

tatua? zamiast obr?czki
Najmniej popularn? form?, ale jednak wprowadzon? w ?ycie jest tatuowanie sobie obr?czek na palcach. Metoda ta z pewno?ci? jest najtrwalsza i przebija nawet tytanowe obr?czki, jednak w kwestii gustu i upodoba?, ka?dy musi samodzielnie sobie odpowied? czy o ten w?a?nie symbol trwa?o?ci chodzi?o. 

I to co najciekawsze dla Pa?, bo wiele decyduje si? na noszenie pier?cionka zar?czynowego po ?lubie - poza standardow? ofert? z katalogu danego jubilera mo?na poprosi? o dopasowanie obr?czki do pier?cionka zar?czynowego. Oba pier?cionki b?d? kszta?tem idealnie dopasowane, dzi?ki czemu razem stworz? spójn? ca?o??, a efekt jest niewiarygodny. Drogie panie – to wspania?y pomys? na to, aby symbol mi?o?ci jakim b?dzie wasza obr?czka i pier?cionek zar?czynowy, jako wspomnienie romantycznej chwili i deklaracji wspólnego ?ycia – tworzy?y ca?o??.

Na koniec g?osem rozs?dku przypomn?, ?e w obr?czkach chodzi zdecydowanie o symbolik?, a nie pokazanie statusu swojej zamo?no?ci, dlatego wybieraj?c swój pier?cionek pami?tajcie o przede wszystkim o tradycji. Swoim kszta?tem – dzi?ki temu, ?e nie maj? ani ko?ca ani pocz?tku symbolizuj? nieko?cz?c? si? mi?o??, wierzyli w to Egipcjanie 5 tysi?cy lat temu i wierzymy w to my, wr?czaj?c je sobie wzajemnie. Bez wzgl?du  na to czy udzielany jest nam ?lub ko?cielny czy cywilny.
Zmieniony: wtorek, 08 lutego 2011 22:13