katalog firm
Strona g?wna
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:98. Error 9: Invalid character
Prezenty ?lubne
Wpisany przez Natalia Wo?niak   
wtorek, 08 lutego 2011 20:23
Kiedy otrzymujemy zaproszenie na ?lub zwykle zaczynamy si? zastanawia?, jaki prezent ?lubny b?dzie najbardziej odpowiedni dla m?odej pary. Dzieje si? tak dlatego, ?e w obecnych czasach na naszym rynku mnogo?? rzeczy, ktrymi mo?emy obdarowa? nowo?e?cw jest naprawd? wielka. Dlatego te? na samym pocz?tku powinni?my zdecydowa?, czy prezent, ktry chcemy kupi? ma nale?e? do grupy rzeczy praktycznych, czy te? ma by? ekstrawaganckim pomys?em, ktry nie b?dzie pe?ni? ?adnej praktycznej funkcji. Dlatego te? niezmiernie wa?ne jest, aby dok?adnie okre?li? jakie s? potrzeby i gust pa?stwa m?odych.
Zmieniony: wtorek, 08 lutego 2011 22:42
Więcej…
 
Na znak mojej mi?o?ci
Wpisany przez Natalia Wo?niak   
czwartek, 16 września 2010 19:41
obr?czki_?lubne
Obr?czki to bardzo wa?ny element ?lubu. Sala, suknia, potrawy, wszystko to jest wydarzeniem, natomiast obr?czka to symbol mi?o?ci i z?o?onej przysi?gi. Symbol ten towarzyszy nam przez wszystkie lata i dumnie nosimy go na palcu.

W wi?kszo?ci przypadkw decyzje o tym jak ma wygl?da? st?, jakie maj? by? potrawy, jakie kolory serwetek, a jakie balonw, jakie zaproszenia to za akceptacj? narzeczonego decyzja przysz?ej ma??onki. Ju? tak si? utar?o, ?e w kwestiach doboru kolorw i dodatkw kobiety maj? r?k? zdecydowanie lepsz? ni? m??czy?ni.
Zmieniony: wtorek, 08 lutego 2011 22:13
Więcej…
 
Zadbaj o zaplecze swojej imprezy Email
Wpisany przez Natalia Wo?niak   
poniedziałek, 16 sierpnia 2010 22:20

Organizacja_wesela

Internet to niewyczerpana kopalnia r?nego rodzaju artyku?w i publikacji, wspomagaj?cych planowanie tego najwa?niejszego dnia w ?yciu - ?lubu i wesela.
W ca?ym weselnym rozgardiaszu wa?ne jest tak naprawd? to, aby w ferworze walki i nerww nie zapomnie?, ?e ?lub ma by? przyjemn? i wznios?? chwil?, a nie sp?dzaj?cym sen z powiek wydarzeniem. Je?eli spodziewasz si? wielu go?ci, warto zastanowi? si? czy zaanga?owanie przyjaci? w logistyk? i organizacj? ca?ego przedsi?wzi?cia nie jest dobrym pomys?em. Jako przyszli Pan i Panna M?oda mo?ecie spodziewa? si? wielu trudnych decyzji zwi?zanych z organizacj? tej imprezy. Czasem warto skorzysta? z pomocy i do?wiadczenia osb, ktre ju? przechodzi?y t? drog?. Nie zawsze zaborcza mama i narzucaj?ca zdanie te?ciowa chce koniecznie twojej zag?ady i zrujnowania dnia waszego ?lubu. Wiele istotnych kwestii bardzo cz?sto ucieka m?odej parze podczas planowania ?lubu.
Więcej…
 
Nieszablonowo znaczy dobrze
Wpisany przez Natalia Wo?niak   
środa, 25 sierpnia 2010 23:09

Kamerzysta

Cz?sto M?oda Para zastanawia si? nad tym, co zrobi?, ?eby w?a?nie ich wesele by?o najbardziej wyj?tkowe. Takie zadanie wcale nie jest proste. Tym bardziej, ?e ka?da z imprez weselnych ma swoj? w?asn? charakterystyk? podyktowan? przez miejsce i czas uroczysto?ci. Na to nak?adaj? si? r?nice w gustach poszczeglnych go?ci weselnych, a nawet pomi?dzy Pann? i Panem M?odym. Wszystko to nale?y uwzgl?dni? planuj?c wesele.Cz?sto, aby zapewni? sobie niepowtarzalny klimat uroczysto?ci M?oda Para si?ga po sprawdzony sposb jakim jest przyj?cie okre?lonej konwencji imprezy. Najcz??ciej wzoruje si? ?luby na uroczysto?ciach z pierwszej po?owy dwudziestego stulecia, szczeglnie za? z okresu dwudziestolecia mi?dzywojennego.
Zmieniony: wtorek, 08 lutego 2011 22:15
Więcej…
 
Szukamy kamerzysty Email
Wpisany przez Emil   
niedziela, 09 maja 2010 22:09

Kamerzysta

Dzie? ?lubu jest jednym z najpi?kniejszych dni w naszym ?yciu. Nic dziwnego, ?e chcemy zachow? go w pami?ci jak najd?uzej jest to mo?liwe. Z czasem jednak nasze wspomnienia ulatuj?, a obraz tego wydarzenia staje si? coraz bledszy.
Jest jednak na to rada. Dzi?ki dziewietnastowiecznemu wynalazkowi, kamerze filmowej, nasz ?lub mo?e zosta? zarejestrowany. Jest mnstwo powodw dla ktrych warto to zrobi?. Z pewno?cia film prawdziwiej odda atmosfer? wesela ni? pozowane zdj?cia. W?rd naszych go?ci zapewne znajd? si? osoby w podesz?ym wieku, czy b?d?ce w delegacji, ktre mimo szczerych ch?ci nie dotr? na ?lub. Dzi?ki filmowi b?dzie mo?na prze?y? ten dzie? rwnie? i z nimi.
Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 2